แบบ ส.ป.2 ตามกฎกระทรวง ออกตามมาตรา 61และมาตรา 67

ไม่มีเงื่อนไข ท้ายใบอนุญาต