บันทึกหลักการและเหตุผล
                      ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2537)
           ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
                                     -----------------------------

หลักการ
    กำหนดแบบและวิธีการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าสงวน
และซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 61 หรือมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.2535

เหตุผล
    โดยที่มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ผู้
ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดเพิ่มขึ้นตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา 6 ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยให้แบบ วิธีการแจ้ง การออกใบอนุญาต
ให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว และใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดให้
ผู้ครอบครองสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าที่มีอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย
จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

                                       กฎกระทรวง
                                ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
                                -------------------------

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 61 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
        ข้อ 1 ให้ผู้มีสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 61 และผู้มีสัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 67 แจ้งการครอบครอง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ สป.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้โดยในกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่กอง
การอนุญาตกรมป่าไม้ ส่วนในท้องที่อื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่สำนักงานป่าไม้อำเภอหรือ
กิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่มีการครอบครองสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น เว้นแต่เป็นการแจ้งการ
ครอบครองสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำโดยในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อกองอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง กรมประมง ในท้องที่อื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัด
ที่สัตว์น้ำนั้นอยู่
        ข้อ 2 เมื่อได้รับการแจ้งตามข้อ 1 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้อง
เกี่ยวกับชนิดและจำนวนสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่มีการแจ้งเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทำเครื่องหมายหรือหลักฐานอื่นใดตามความเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ป่าหรือซาก
ของสัตว์ป่าดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการครอบครองด้วย
        ข้อ 3 ในกรณีที่สัตว์ป่าที่แจ้งตามข้อ 1 เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และผู้แจ้งได้แสดงความประสงค์
จะเลี้ยงดูสัตว์ป่านั้นต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานต่ออธิบดีเกี่ยวกับความสมควร
และความปลอดภัยของสถานที่ที่จะให้สัตว์ป่านั้นอยู่อาศัยและวิธีการเลี้ยงดูสัตว์ป่าดังกล่าว
และเมื่ออธิการบดีได้พิจารณาเห็นสมควรอนุญาตให้เลี้ยงดูสัตว์ป่านั้นต่อไปได้ ให้ออกใบอนุญาต
ให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวตามแบบ สป.2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
            ในกรณีที่เป็นซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและผู้แจ้งได้แสดงความ
ประสงค์จะครอบครองซากของสัตว์ป่านั้นต่อไป ให้อธิบดีออกใบรับรองการครอบครองซากของ
สัตว์ป่าตามแบบ สป. 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้
            ข้อ 4  ผู้รับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวตามข้อ 3 วรรคหนึ่งต้องเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตและดูแลสัตว์ป่าคุ้มครองด้วย
ความเอาใจใส่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยตามชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น
            ข้อ 5 ผู้รับใบรับรองการคุ้มครองซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์คุ้มครองตามข้อ 3 วรรคสอง ต้องเก็บรักษาซากสัตว์ป่านั้นไว้ในสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบรับรอง
            ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวหรือผู้รับใบรับรอง
การครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง มีความจำเป็นต้องนำสัตว์ป่าหรือซาก
ของสัตว์ป่าไปเก็บไว้ ณ สถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ยื่นขออนุญาต
เป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ1เมื่ออธิบดีมีความเห็นชอบกับการย้ายสถานที่แล้ว
จึงดำเนินการย้ายได้
ในการนี้ให้อธิบดีดำเนินการให้แจ้งไขใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ตรงกับความเป็นจริงด้วย
            ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมจำนวนสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าให้เป็นไปโดยถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองแตกต่างไปจากจำนวนที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
ให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวหรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซาก
ของสัตว์ป่าคุ้มครองแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าเนื่องจาก
การสืบพันธุ์ ตาย โอนให้บุคคลอื่น หรือโดยเหตุอื่นใด
ให้ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบรับรองดังกล่าว แจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในในข้อ1พร้อมกับนำใบอนุญาต
 หรือใบรับรอง แล้วแต่กรณี มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการเปลี่ยนแปลง ให้ตรงกับความเป็นจริง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  แต่ถ้าเป็นสัตว์น้ำให้แจ้งภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
            ในกรณีที่สัตว์ป่าคุ้มครองเพิ่มจำนวนขึ้นตามวรรคหนึ่งเพราะการสืบพันธุ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดำเนินการจัดทำเครื่องหมายหรือหลักฐานประจำตัวสัตว์นั้นเพื่อเป็นหลักฐานการครอบครองด้วย
                    ให้ไว้ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2537

( ลงนาม )สุเทพ  เทือกสุบรรณ
   ( นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ )
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์