กฎกระทรวง
ฉบับที่
10 (..2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
..2535
…………………… 

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
            ให้สัตว์ป่าคุ้มครองตามรายการต่อไปนี้ เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้

            1.ปลาตะพัด หรือปลาอโรวาน่า (Scleropages Formosus)

            2.ปลาเสือตอ ปลาเสือ หรือปลาลาด (Datnioides microlepis)

                        ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ..2540

                                                (ลงนาม)    ชูชีพ หาญสวัสดิ์

                                                    (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
                                        
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปลาตะพัดหรือปลาอโรวาน่า (Scleropages formosus) และปลาเสือตอ ปลาเสือ หรือปลาลาด (Datnioides microlepis) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ จึงเห็นควรส่งเสริมให้มีการเพาะพันธุ์ปลาดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้สูญพันธุ์ และเพื่ออนุญาตให้บุคคลมีไว้ในครอบครอง ค้า  และเพาะพันธุ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  และโดยที่มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 บัญญัติให้การกำหนดของสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้