บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่
2 (.. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า .. 2535

.......................... 

หลักการ

            กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเที่ยวกับการอนุญาตและใบอนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวและนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบผ่านรับรองให้นำเข้า  ส่งออกหรือนำผ่านตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า 

เหตุผล 

        โดยที่มาตรา 5 มาตรา 8 มาตรา 23  และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.. 2535 บัญญัติให้การการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและใบอนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว  นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว  และนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้าส่งออกหรือนำผ่านตามความตกลงระหว่างประเทศระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า  ต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่
2 (.. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า .. 2535

..........................

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 8 มาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือดำเนินการดังต่อไปนี้ให้ใช้แบบ  สป.4 ท้ายกฎกระทรวงนี้
                (1)  นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
                (2)  นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน  สัตว์ป่าคุ้มครอง  ซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
                (3)  นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากกการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18 (1) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากกการเพาะพันธ
                (4) นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์(CITES) กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน

               ผู้ใดประสงค์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อนดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้ยื่นคำของต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้
                 (1) กองการอนุญาต กรมป่าไม้
                 (2) สำนักงานป่าไม้จังหวัด ที่ด่านตรวจสัตว์ป่าตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น
                 (3) สำนักงานป่าไม้จังหวัดที่สัตว์ป่าอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

             ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอใบรับใบอนุญาตสำหรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า
ที่เป็นสัตว์น้ำ ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้
                 (1) กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กรมประมง
                 (2) สำนักงานประมงจังหวัดที่ด่านตรวจสัตว์ป่าตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น
                 (3) สำนักงานประมงจังหวัดที่สัตว์น้ำอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

ข้อ 2 ในการยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตามข้อ 1 ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นสำเนาใบรับรองสุภาพสัตว์  (HealthCertificate) สำหรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามตามกฎหมายของประเทศที่ส่งออกสัตว์ป่านั้น และสำเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)พร้อมกับคำขอด้วย เว้นแต่เป็นการยื่นขอรับใบอนุญาตนำเข้าที่มิใช่เพื่อการค้า ให้ยื่นเฉพาะสำเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์
                 ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตาม ข้อ1 ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น และสำเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) พร้อมกับคำขอด้วย เว้นแต่เป็นการยื่นขอรับใบอนุญาตส่งออกที่มิใช่เพื่อการค้าให้ยื่นเฉพาะหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น

ข้อ 3 ในกรณีที่การยื่นคำของรับใบอนุญาตนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านตามข้อ 1 เป็นการขออนุญาตสำหรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ (Species) เดียวกับที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 ท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Cites) นอกจากจะต้องยื่นหลักฐานตาม ข้อ 2 แล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
                 (1) ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าผู้ยื่นคำขอต้องแสดงหนังสือยินยอมให้ส่งออก ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Cites) ของประเทศที่จะส่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ผ่านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร
             (2) ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตส่งออกผู้ยื่นคำขอต้องแสดงใบอนุญาตนำเข้า (Import permit) ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ของประเทศที่จะส่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าไปยังประเทศนั้น
             (3) ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำผ่าน  ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ของประเทศที่อนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น และใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) ของประเทศที่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น  
            (4)
ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำมาในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อส่งออก สำหรับการนำเข้าผู้ยื่นคำของต้องแสดงหลักฐานตาม(1)สำหรับการส่งออกผู้ยื่นคำของต้องแสดงหลักฐานตาม (2) พร้อมกับใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ของประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิดของสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น และใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการส่งออกไปยังประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิดไม่ต้องแสดงหลักฐานตาม (2) ในการนี้ให้ถือว่าใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากบองสัตว์ป่านั้นเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตามข้อ 2 วรรคสอง
      ในกรณีที่เป็นการยื่นคำของรับใบอนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตามบัญชีหมายเลข
2 บัญชีหมายเลข 3 หรือชนิดพันธุ์ (Species) ตามบัญชีหมายเลข 1 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์เพื่อการค้า นอกจากจะต้องยื่นหลักฐานตามข้อ 2 แล้ว ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ของประเทศที่อนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

          ข้อ 4 การพิจารณาอนุญาตคำขอตามข้อ 1 ให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
                   (1 ) ในการอนุญาตให้นำเข้าให้พิจารณาชนิดพันธ์และจำนวนสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์มากเกินสมควร วิธีการสืบพันธุ์ ความปลอดภัยของสัตว์ในประเทศและอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์นั้น รวมทั้งความอยู่รอดของสัตว์นั้น หรือผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ
                 ( 2 ) ในการอนุญาตให้ส่งออกให้พิจารณาชนิดพันธุ์และจำนวนของสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญพันธุ์ รวมทั้งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ
                 ( 3 ) ในการอนุญาตให้นำผ่าน ให้พิจารณาชนิดพันธุ์และจำนวนสัตว์ให้ตรงกับที่ขออนุญาต  และตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยถูกต้อง  รวมทั้งความปลอดภัยของสัตว์ในประเทศและอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์นั้น
                ( 4 ) ถ้าเป็นการนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ ( Species)เดียวกับที่กำหนดไว้ในใบอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ( CITES ) ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาดังกล่าวด้วย 

        ข้อ 5 ใบอนุญาตให้นำเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18 (1) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์และใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าและพืชป่าชนิดพันธุ์ ( Species ) เดียวกับที่ได้กำหนดไว้ ในอนุสัญญาว่าด้วยการการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์( CITES ) ให้ใช้ แบบ  สป.5  ท้ายกฎกระทรวงนี้
       ใบอนุญาตให้นำเข้าให้ส่งออกหรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดพันธุ์
(Species) อื่นนอกจากที่กำหนดตามวรรคหนึ่งให้ใช้แบบ สป.6 ท้ายกฎกระทรวงนี้

        ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้รับในอนุญาตจะนำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตนำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าตามที่อธิบดีกำหนดไว้ในใบอนุญาตโดยให้แจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่านั้น         เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตและสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ที่จะนำเคลื่อนที่ผ่านแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่าอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าได้โดยแสดงการอนุญาตไว้ในใบอนุญาตนั้น

          ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านตามที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้ามิได้ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุด

         ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการมีหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ได้มีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ในกรณีที่สัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่นำเข้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสืบพันธุ์หรือสัตว์ป่าตาย ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเพิ่มจำนวน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะในการนี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องแล้วให้ออกหลักฐานการรับแจ้งให้กับผู้แจ้งต่อไป

         ข้อ 9 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตตามข้อ 5ซึ่งชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย ให้ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป.7 ท้ายกฎกระทรวงนี้

        การอนุญาตคำของใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้ระบุคำว่า " ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.. 2537

                                 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.. 2534       (ลงนาม) สุเทพ   เทือกสุบรรณ

 

(นายสุเทพ   เทือกสุบรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์