บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่
3 (..2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.. 2535

……………………………………… 

หลักการ 

           กำหนดค่าธรรมเนียม                                         

เหตุผล 

           โดยที่มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.. 2535 บัญญัติให้

การกำหนดอัตราส่วนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า พ..2535 ต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่
3 ( .. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ
..2535

……………………….   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

        ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

(1) ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์

ฉบับละ 1,000 บาท

(2) ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการจากการเพาะพันธุ์

ฉบับละ 50 บาท

(3) ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์  

ฉบับละ 500 บาท

(4) ใบอนุญาตให้ค้าซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง            ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

ฉบับละ 500 บาท

(5) ใบอนุญาตให้นำเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

ฉบับละ 50 บาท

(6) ใบอนุญาตให้นำเข้า หรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า

ฉบับละ 200 บาท

(7) ใบอนุญาตให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

ฉบับละ 100 บาท

(8) ใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า

ฉบับละ 100 บาท

(9) ใบรับรองให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า

ฉบับละ 100 บาท
(10) ใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ฉบับละ 10,000 บาท
(11) ใบแทนใบอนุญาต หรือใบรับรอง ฉบับละ 50 บาท

(12) การต่ออายุใบอนุญาตเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเดิมแต่ไม่เกินครั้งละ 500 บาท

 

                  ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ..2537 

                       (ลงนาม) สุเทพ   เทือกสุบรรณ

                          (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ)

                       รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์