กฎกระทรวง
ฉบับที่
5 (.. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
..2535

……………………….. 

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา  8 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1

การเพาะพันธุ์สัตว์ป่า

……………………….. 

       ข้อ 1 ผู้ซึ่งประสงค์จะเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป.8 ท้ายกฎกระทรวงนี้
  
             ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ให้ขอรับใบอนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองเพื่อประโยชน์แก่กิจการสวนสัตว์สาธารณะได้ สำหรับบุคคลอื่นจะขอรับใบอนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าได้เฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา 17
            การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
  
             (1)   ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่า ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่กองการอนุญาตกรมป่าไม้ ส่วนในท้องที่อื่นให้ยื่นที่สำนักงานป่าไม้อำเภอหรือกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่สัตว์ป่านั้นอยู่
  
             (2)   ในกรณีที่สัตว์ป่านั้นเป็นสัตว์น้ำ ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กรมประมง ส่วนในท้องที่อื่นให้ยื่นที่สำนักงานประมงจังหวัดที่สัตว์น้ำนั้นอยู่
  
      ข้อ 2 ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                (1)   เป็นเจ้าของกิจการและมีทรัพย์สินหรือมีฐานะดีพอที่จะดำเนินกิจการได้
  
             (2)   มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
  
             (3)   มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  
             (4)   ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  
             (5)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  
             (6)   ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้
  
             (7)   ไม่เคยกระทำผิดบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.. 2503 หรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งออกหรือการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า ทั้งนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการนำเข้าหรือการส่งออกสัตว์ป่า
   ในกรณีที่ผู้ขอรับในอนุญาตเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม
(2)(3)(4)(5)(6)และ (7) ด้วย
  
     ข้อ 3 ในการขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นโครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า กับแสดงหลักฐานเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ทำการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าพร้อมกับคำขอด้วย
  
     โครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและจำนวนของสัตว์ป่า ประเภทของสัตว์ป่า จำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานดูแลสัตว์ป่าทั้งหมด เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ แผนที่และแบบแปลนแผนผังของสถานที่เพาะพันธุ์ รวมถึงวิธีการเพาะพันธุ์ ขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
  
     ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่ามิใช่เป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ จะต้องแสดงหลักฐานการได้มาหรือการจะได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ประสงค์จะเพาะพันธุ์พร้อมกับคำขอด้วย
  
     การได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
  
         (1)   ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือได้มาจากการจำหน่ายของผู้มีไว้ในครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
  
         (2)   ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ครอบครองสัตว์ป่าอยู่ก่อนวันที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่านั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 6 ใช้บังคับหรือได้มาจากการจำหน่ายของผู้มีไว้ในครอบครองก่อนวันที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่านั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 6
            (3)   ผู้ขอรับใบอนุญาตได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ทางราชการล่าเพื่อกิจการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 26
            (4)  ผู้ขอรับใบอนุญาตได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองจากการจำหน่ายของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการสวนสัตว์สาธารณะที่เลิกดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา 32 หรือจาการจำหน่ายของผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เลิกดำเนินกิจการ
  
         (5)   ผู้ขอรับใบอนุญาตได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองจากการจำหน่ายของผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 20 หรือได้มาจากการจำหน่ายของผู้รับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 43
            (6)   ผู้ขอรับใบอนุญาตได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองจากการนำเข้าตามมาตรา 23 หรือมาตรา24
        ข้อ 5 การพิจารณาอนุญาตคำของตามข้อ 1 ให้คำนึงถึงความเหมาะสมของโครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการดำเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ฐานทางการเงิน ตลอดจนความเหมาะสมของสถานที่กับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ดำเนินกิจการของผู้รับใบอนุญาต
  
     ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าให้ใช้แบบ สป.9 ท้ายกฎกระทรวงนี้
  
     ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันสัตว์ป่าจะต้องดำเนินการตามโครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่ยื่นไว้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
  
     ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าต้องจัดให้มีสัตว์แพทย์หรือสัตวบาลในกรณีเป็นการเพาะพันธุ์สัตว์บก หรือนักวิชาการด้านสัตว์น้ำในกรณีเป็นการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อควบคุมและดูแลรักษาสัตว์ป่า
  
     ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  
         (1)   ดูแลสัตว์ป่าให้อยู่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัย และเหมาะสมกับสถานที่
  
         (2)   จัดสถานที่ที่ใช้เลี้ยงดูสัตว์ป่าให้เหมาะสมมิให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลที่อยู่ใกล้เคียง
  
         (3)   ดูแลป้องกันมิให้สัตว์ป่าทำอันตรายแก่ผู้อื่น
  
     ข้อ 9 ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าต้องจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนสัตว์ป่าที่มีอยู่เนื่องในการดำเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามแบบที่อธิบดีกำหนดยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ1 วรรคสาม ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
  
         (1)   การยื่นบัญชีครั้งแรก ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันทีได้รับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่ามีสัตว์ป่าที่จะทำการเพาะพันธุ์อยู่แล้วในขณะได้รับใบอนุญาต หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ซึ่งสัตว์ป่าที่จะทำการเพาะพันธุ์สำหรับกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่ายังไม่มีสัตว์ป่าที่จะทำการเพาะพันธุ์ในขณะได้รับใบอนุญาต
            (2)   การยื่นบัญชีประจำปี ให้ยื่นปีละสองครั้ง โดยยื่นในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของแต่ละปีให้ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าเก็บสำเนาบัญชีที่จัดทำขึ้นตมวรรคหนี่ง ไว้ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
  
     ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าได้สัตว์ป่าที่การเพาะพันธุ์เพิ่มเติมในระหว่างการดำเนินกิจการ ให้ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่านั้นตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 วรรคสาม กับจัดทำและยื่นบัญชีตามข้อ 9 ก่อนที่จะเริ่มทำการเพาะพันธุ์สัตว์ป่านั้นข้อมูลที่แจ้งตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุชนิด เพศ และอายุของสัตว์ป่าดังกล่าว
  
     ในกรณีที่สัตว์ป่าซึ่งได้มาตามวรรคหนึ่งยังไม่มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าจัดให้มีการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ของสัตว์ป่านั้นด้วย
  
     ข้อ 11 ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตรวมทั้งต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่ากับต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกำหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
  
     ข้อ 12 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าใช้วิธีการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าชนิดใดไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามวิธีการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าชนิดนั้นหรือละลายไม่จัดหาสัตว์ป่าตามที่ได้รับอนุญาตชนิดใดเพื่อทำการเพาะพันธุ์ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตักเตือนผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดได้  ถ้าผู้รับในอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่ายังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่ออธิบดีเพื่อมีคำสั่งให้ระงับการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าชนิดนั้น
  
     ข้อ 13 เมื่อผู้รับใบอนุญาติให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าประสงค์จะเลิดำเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 วรรคสามทราบล่วงหน้าและให้ส่งใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคืนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกดำเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า  ถ้าผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าประสงค์จะเลิกดำเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าบางชนิดให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 วรรคสาม ทราบล่วงหน้า และให้นำใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่ามาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขีดฆ่าชนิดของสัตว์ป่าที่จะเลิกดำเนินกิจการเพาะพันธุ์ภายในสิบห้าวันบับแตวันเลิกดำเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าชนิดนั้น                                               

หมวด 2

การค้าสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

…………………. 

        ข้อ 14 ผู้ใดประสงค์จะค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา 17 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ให้ยื่นคำของรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจาการเพาะพันธุ์พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป. 10 ท้ายกฎกระทรวงนี้   ให้นำข้อ 1 วรรคสาม และข้อ 2 มาใช้บังคับกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ด้วยโดยอนุโลม
     
ข้อ 15 ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ให้ใช้แบบ สป.11 ท้ายกฎกระทรวงนี้และให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
     
ให้นำข้อ 8 และข้อ 11 มาใช้บังคับกับผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ด้วยโดยอนุโลมเพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “ใบอนนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์” หมายความถึงใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา 17 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ค้าซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือผู้ขอรับใบอนุญาตให้ค้าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
     
ข้อ 16 ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ได้รับอนุญาตให้ค้า โดยชอบด้วยกฎหมาย
     
ข้อ 17 ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ต้องจัดทำบัญชีรับและจำหน่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าวตามรายละเอียดที่อธิบดีกำหนดและจัดทำบัญชีสถิติตามแบบที่อธิบดีกำหนด เก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่รับหรือจำหน่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัว์ป่าดังกล่าวเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
     
ข้อ 18 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์จำหน่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าวให้แก่บุคคลใดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายตามแบบที่อธิบดีกำหนดให้แก่บุคคลนั้นทุกครั้งที่มีการจำหน่าย เว้นแต่เป็นการจำหน่ายซากของสัตว์ป่าเพื่อนำไปบริโภค
     
ข้อ 19 ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ผู้ใดประสงค์จะนำสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้าตามแบบ สป.12 ท้ายกฎกระทรวงนี้
     
ข้อ 20 ใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้าให้ใช้แบบ สป.13 ท้ายกฎกระทรวงนี้ และให้มีอายุไม่เกินห้าวันนับแต่วันอออกใบอนุญาต
     
เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “ใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า” หมายความถึง ใบอนุญาตที่ออให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า หรือผู้ขอรับใบอนุญาตให้นำซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
     
ข้อ 21 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้านำสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่า ให้ผู้รับใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้าแจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่านั้น
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตและสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่จะนำเคลื่อนที่ผ่านแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่าอนะญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าได้ โดยแสดงการอนุญาตไว้ในใบอนุญาตนั้น 

หมวด 3

การครอบครองสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

…………………… 

    ข้อ 22 ผู้ใดประสงค์จะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา 17 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป.14 ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้นำข้อ 1 วรรคสาม มาใช้บังคับกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ด้วยโดยอนุโลม
  
ข้อ 23 ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ให้ใช้แบบ สป.15 ท้ายกฎกระทรวงนี้และให้มีอายุไม่เกินสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาต  ให้นำข้อ 8 และข้อ 11 มาใช้บังคับกับผู้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ด้วยโดยอนุโลม
           
เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์” หมายความถึง ใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
  
ข้อ 24 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวไปจากจำนวนที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 วรรคสาม ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้ในใบอนุญาต
           
ถ้าการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองอยู่แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ครอบครองสัตว์ป่านั้นต่อไปได้ ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งจำนวนสัตว์ป่าที่เพิ่มขึ้นไว้ในใบอนุญาต และให้ผู้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์จัดให้มีการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ของสัตว์ป่านั้นด้วย 

หมวด 4

การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือการออกใบแทน
ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์ ค้า นำเคลื่อนที่ หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า

………………………… 

            ข้อ 25 ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ผู้รับใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า หรือผู้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยหลักด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป.16 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
           
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต จะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาต หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ก็ได้
           
ข้อ 26 ผู้ใดประสงค์จะรับโอนใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ จากผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นคำขอรับโอนใบอนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป. 17 ท้ายกฎกระทรวงนี้
การอนุญาตคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ผู้อนุญาตจดแจ้งการโอนไว้ในใบอนุญาตโดยให้ผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญาตลงมือชื่อไว้ในใบอนุญาตด้วย

           
ข้อ 27 ผู้รับโอนใบอนุญาตตามข้อ 26 ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินกิจการที่ได้รับโอนใบอนุญาตและต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะดำเนินกิจการที่ได้รับโอนใบอนุญาต
           
ข้อ 28 ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ผู้รับใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า หรือผู้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตตามข้อ 5 ข้อ 15 ข้อ 20 และข้อ 23 ซึ่งชำรุดเสียหาย หรือสูญหายให้ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป.18 ท้ายกฎกระทรวงนี้
           
การอนุญาตคำขอใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้ระบุคำว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย
           
ข้อ 29 ให้นำข้อ 1 วรรคสาม มาใช้บังคับกับการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 25 การยื่นคำขอรับโอนใบอนุญาตตามข้อ 26 หรือการยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตตามข้อ 28 ด้วย โดยอนุโลม 

                        ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ..2537
                                               

(ลงนาม) สุเทพ  เทือกสุบรรณ
(นายสุเทพ   เทือกสุบรรณ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์