กฎกระทรวง
ฉบับที่
6 (..2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535

………………. 

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
            ให้สัตว์ป่าคุ้มครองตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ 

                        ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.. 2537
                                   

                                                (ลงนาม)    สุเทพ  เทือกสุบรรณ
                                                                     (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)
                                            รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้        กำหนดเพิ่ม ในกฏกระทรวงฉบับที่ 10

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

1.      กวาง (Cervus unicolor)
2.      กระจงเล็ก (Tragulus Javanious)
3.      เก้ง หรืออีเก้ง หรือฟาน (Muntiacus muntijak)
4.      ชะมดเช็ด (Vivericula nalaccensis)
5.      เนื้อทราย (Cervus porcinus)
6.      ลิงกัง (Macaca nemestrina) 

สัตว์ป่าจำพวกนก
            1.ไก่จุก (Rollulus rouloul)
            2.ไก่ป่า (Gallus gallus)
            3.ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi)
            4.ไก่ฟ้าหน้าเขียว (Lophura ignita)
            5.ไก่ฟ้าหลังขาว (Lophura nycthemera)
            6.ไก้ฟ้าหลังเทา (Lophura leucomelana)
            7.นกกิ้งโครงคอดำ (Sturnus migricollis)
            8.นกกระทาดงทุกชนิดในสกุล (Genus) Arborophila
            9.นกกระทาทุ่ง (Framcolinus pimtadeanus)
            10.นกปรอดหัวโขนเคราแดง (Pycnonotus jocosus)
            11.นกยูง (Pavo muticus)
            12.นกแว่นสีเทา (Polypkectron bicalcaratum)
            13.นกหว้า (Argusianus argrs)
            14.นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)
            15.นกเอี้ยงหงอนหรือนกเอี้ยงดำ (Acridotheres javanicus)
            16.เป็ดแดง (Dendrocygna javanica) 

สัตว์ป่าจำพวกเลื้อยคลาน
            1.งูหลาม (Python molurus)
            2.งูเหลือม (Python reticylatus)
            3.จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus)
            4.จระเข้น้ำจืด (Crocodylus diamensis) 

สัตว์ป่าจำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก
            1.กบทูดหรือเขียดแลว (Rana blythii)  

กำหนดเพิ่ม