บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่
7 (..2538)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535

……………………………. 

หลักการ

            กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปฏิบัติ

เหตุผล

            โดยที่มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 บัญญัติให้การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องกำหนดโดยกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่
7 (..2538)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535

…………………… 

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสงวนปละคุ้มครองสัตว์ป่า พ.. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
            ข้อ 1 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  
                     (1)   ไม่นำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์หรืออาวุธใดๆ เข้าไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
  
                     (2)   ไม่นำวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง ประทัด ยาพิษ ยาเบื่อเมาหรือสิ่งอื่นที่อาจเป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งห้ามเข้าไป
  
                     (3)   ไม่นำยานพาหนะ สัตว์พาหนะ หรือสัตว์เลี้ยงเข้าไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
  
                     (4)   ไม่กระทำการใดๆอันจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้
  
                     (5)   ไม่ส่งเสียงอื้อฉาว หรือกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนหรือทำให้สัตว์ป่าตื่นตกใจ
  
                     (6)   ไม่เข้าไปในระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
  
                     (7)   ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น
  
                     (8)   เดินทางเข้าและออกตามเส้นทางที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำอยู่
  
             ข้อ 2 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 1 ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามอบหมายมีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้

                                                   ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ..2538

 

         (ลงนาม) ประจวบ  ไชยสาส์น
          (นายประจวบ  ไชยสาส์น)
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์