บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่
8 (..2538)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
..2535

………………………. 

หลักการ

            กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทำการโดยปกติ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง

เหตุผล

            โดยที่มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 บัญญัติให้การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอและการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทำการโดยปกติ ต้องกำหนดโดยกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่
8 (..2538)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
..2535

……………………………  

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
            ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำด่านตรวจสัตว์ป่าหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นออกไปปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทำการโดยปกติ ไม่ว่าในหรือนออกราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอตามแบบ สป.19 ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้ยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
            การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
  
     (1)   ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่า ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่กองการอนุญาต กรมป่าไม้ ส่วนในท้องที่อื่นให้ยื่นที่สำนักงานป่าไม้อำเภอหรือกิ่งอำเภอแห่งท้องที่สัตว์ป่านั้นอยู่หรือที่ประสงค์จะดำเนินการ
  
     (2)   ในกรณีที่สัตว์ป่านั้นเป็นสัตว์น้ำ ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กรมประมง ส่วนในท้องที่อื่นให้ยื่นที่สำนักงานประมงจังหวัดที่สัตว์ป่านั้นอยู่ หรือที่ประสงค์จะดำเนินการ
   ในกรณีที่เป็นการดำเนินการเพื่อนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือนำเคลื่อนที่เพื่อการค้า จะยื่นที่ด่านตรวจสัตว์ป่าที่จะนำสัตว์ป่านั้นเคลื่อนที่ผ่านก็ได้
            ข้อ 2 เมื่อได้รับคำขอตามข้อ 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับคำขอพิจารณาและสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทำการโดยปกติตามจำนวนที่ผู้ยื่นคำขอร้องหรือตามที่เห็นสมควร
            ข้อ 3 ผู้ยื่นคำขอตามข้อ 1 ต้องจ่าค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งออกไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ 2 โดยจ่ายในวันยื่นคำขอ ดังต่อไปนี้
  
     (1)   ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้จ่ายตามอัตราดังต่อไปนี้
  
             (ก)   วันปกติ ให้จ่ายในอัตราหนึ่งร้อยบาท ต่อคำขอหนึ่งฉบับ
  
             (ข)   วันหยุดราชการ ให้จ่ายในอัตราสองร้อยบาท ต่อคำขอหนึ่งฉบับ
  
     (2)   ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ให้จ่ายตามจำนวนวันที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการโดยปกติโดยจ่ายตามอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (เหมาจ่าย) ประเภท ก หรือตามอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ ประเภท ก ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่าในการเดินทางไปราชการ การนับวันปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทำการโดยปกติให้นับวันที่ปฏิบัติงานวันแรกเป็นหนึ่งวัน วันถัดไปให้นับเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันและเศษของยี่สิบสี่ชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งวัน
  
     (3)   ค่าพาหนะเดินทาง ให้จ่ายตามอัตราดังต่อไปนี้
  
             (ก)   ในกรณีที่เป็นการปฏิบติงานในระยะทางไม่เกินสิบกิโลเมตรจากสถานที่ทำการ ให้จ่ายหนึ่งร้อยบาท
  
             (ข)   ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติงานในระยะทางตั้งแต่สิบกิโลเมตร ถึงยี่สิบกิโลเมตร ให้จ่ายสองร้อยบาท
  
             (ค)  ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติงานในระยะทางตั้งแต่ยี่สิบกิโลเมตร ถึงสี่สิบกิโลเมตร ให้จ่ายสี่ร้อยบาท
  
             (ง)   ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติงานในระยะทางตั้งแต่สี่สิบกิโลเมตรขึ้นไปให้จ่ายห้าร้อยบาทหรือเท่าที่จ่ายจริง

                                                                                    ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ..2538

 

                             (ลงนาม) ประจวบ  ไชยสาสน์
                             (นายประจวบ  ไชยสาสน์)
                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์