บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่
9 (..2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535

…………………………… 

หลักการ

            กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ และกำหนดวิธีการและระยะเวลาในการแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจำนวนสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดับกล่าวที่มีอยู่ในความครอบครอง

เหตุผล

            โดยที่มาตรา 8 วรรคสาม และมาตรา 29 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 ได้กำหนดให้การขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 ได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจำนวนสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่มีไว้ในครอบครองก่อนจะเปิดดำเนินการ รวมทั้งจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างดำเนินการด้วย โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่
9 (..2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535

…………………………… 

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 8 วรรคสาม มาตรา 29 วรรคสามและมาตรา 30 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
            ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
  
                    (1)   ในกรณีบุคคลธรรมดา
  
                         (ก)   มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
  
                         (ข)   มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  
                         (ค)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  
                         (ง)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  
                         (จ)   ไม่เคยต้องโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
  
                         (ฉ)  เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
  
                         (ช)   ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
  
                     (2)   ในกรณีนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ ต้องมีคุณสมบัติตาม (1)()()()()()() และ() ด้วย
          ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะให้ยื่นคะขอรับอนุญาตตามแบบ สป.20 ท้ายกฎกระทรวงนี้พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
  
                     (1)   ในกรณีบุคคลธรรมดา
  
                         (ก)   สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  
                         (ข)   สำเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
  
                         (ค)  สำเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
  
                         (ง)   โครงการและแผนการดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
  
                         (จ)   แผนที่แบบแปลนและแผนผังที่ตั้งสังเขปของสวนสัตว์สาธารณะ
  
                         (ฉ)  บัญชีรายการชนิดและจำนวนของสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าที่มีไว้ในครอบครอง โดยจัดเรียงตามหมวดหมู่ทางวิชาการ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการได้มาด้วย (ถ้ามี)
                            (ช)   ในกรณีที่มีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ผู้ที่จะดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติให้แนบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย
  
                     (2)   ในกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ
  
                         (ก)   รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้มส่วนทุกคน
  
                         (ข)   สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
  
                         (ค)  สำเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
  
                     (3)   ในกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
  
                         (ก)   หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
  
                         (ข)   รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
  
                         (ค)  สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
  
                         (ง)   สำเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
  
                     (4)   ในกรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
  
                         (ก)   หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิดหกเดือน
  
                         (ข)   รายชื่อและสัญชาติของกรรมการบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
  
                         (ค)  สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
  
                         (ง)   สำเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
  
                         (จ)   สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดฉบับตีพิมพ์
  
                     (5)   ในกรณีสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ
  
                         (ก)   ภาพถ่ายใบสำคัญรับจดทะเบียน สหกรณ์สมาคม หรือมูลนิธิ
  
                         (ข)   รายชื่อและสัญชาติของกรรมการสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ
  
                         (ค)   สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ
  
                         (ง)    สำเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ
  
                         (จ)   สำเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ
  
                     (6)   ในกรณีหน่วยงานของรัฐหรือองค์การอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือรับรองสถานภาพของหน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐ

        ข้อ 3 ผู้ยื่นคำขอตามข้อ 2 (2) (3) (4) (5)  หรือ (6) ต้องมีเอกสารหลักฐานตามข้อ 2(1)()()()() และ() ด้วย
ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอตามข้อ
2(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) เป็นผู้ทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนบท้ายคำขอด้วย

        ข้อ 4 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามข้อ 2 ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
                        (1)   ในกรณีที่สัตว์ป่าเป็นสัตว์น้ำ ให้ยื่น ณ กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมงกรมประมง
  
                     (2)   ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่าอื่นนอกจาก (1)ให้ยื่น ณ กองการอนุญาต กรมป่าไม้

        ข้อ 5 การจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ในกรณีที่สัตว์ป่าเป็นสัตว์น้ำ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้มีกำนาจออกใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ และในกรณีที่เป็นสัตว์ป่าอื่นนอกจากสัตว์น้ำ ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้มีอำนาจดังกล่าว

     ข้อ 6 ใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะให้ใช้แบบ สป.21 ท้ายกฎกระทรวงนี้

     ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป.22 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
            การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต จะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาตหรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ก็ได้

     ข้อ 8 ผู้ใดประสงค์จะรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะจากผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะให้ยื่นคำขอรับโอนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป.23 ท้ายกฎกระทรวงนี้
            การอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตจดแจ้งการโอนไว้ในใบอนุญาตโดยให้ผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญาตลงลายมือชื่อไว้ในใบอนุญาตด้วย

            ข้อ 9 ผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ และต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จะดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

            ข้อ 10 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ สป.24 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายหรือใบอนุญาตที่ชำรุดนั้น       

            การออกใบแทนใบอนุญาต ให้อธิบดีออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมแต่ให้ระบุคำว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย

            ข้อ 11 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามข้อ 2 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากครบถ้วนถูกต้องแล้วให้เสนอต่ออธิบดีภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอเพื่อพิจารณา

            ให้อธิบดีแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในห้าสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีได้รับคำขอ

            ข้อ 12 เมื่อได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะแล้ว ก่อนเปิดดำเนินกิจการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่ไม่เกินหกสิบวันให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่มีไว้ในครอบครอง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและจดแจ้งไว้ในทะเบียนตามแบบ สป.25 ท้ายกฎกระทรวงนี้

            ข้อ 13 เมื่อปรากฏว่าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่มีอยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะมีการเพิ่มจำนวนขึ้นหรือลดจำนวนลงเมื่อใด ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่เพิ่มจำนวนขึ้นหรือลดจำนวนลงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสัตว์ป่าดังกล่าวตามแบบ สป.26 ท้ายกฎกระทรวงนี้

            ในกรณีที่สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่ามีการเพิ่มจำนวนขึ้นตามวรรคหนึ่งผู้แจ้งต้องแสดงหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่เพิ่มจำนวนขึ้นด้วย

            ข้อ 14 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1)   จัดให้มีนักวิชาการด้านสัตว์ป่าและผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งประจำที่สวนสัตว์

สาธารณะ และหากดำเนินกิจการโดยมีสัตว์ป่าเป็นสัตว์น้ำด้วย ให้มีนักวิชาการด้านสัตว์น้ำประจำเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยหนึ่งคน

(2)   จำนวนและขนาดของสัตว์ป่าต้องมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับขนาดของสิ่งปลูกสร้าง

กรง คอก บ่อ หรือสิ่งอื่นที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า

(3)   จัดสภาพสถานที่อยู่ของสัตว์ป่าให้มีความเหมาะสม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปกติ

สุขตามชนิดของสัตว์ป่านั้น

(4)   ในกรณีที่มีการจัดให้มีการแสดงของสัตว์ป่า ต้องไม่เป็นการทรมานหรืออาจเป็นอันตราย

ต่อสัตว์ป่า

(5)   จัดให้มีระบบป้องกันมลพิษตามมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่ง

แวดล้อม

(6)   จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่เข้าชมและที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้

เคียงสวนสัตว์สาธารณะ

(7)   ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาต โดยต้อง

อำนวยความสะดวกและตอบคำถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

ข้อ 15 สวนสัตว์สาธารณะต้องมีสถานที่และบริเวณที่ตั้งที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

            ข้อ 16 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องแสดงใบอนุญาตหรือ

ใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

            ข้อ 17 ให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะจัดทำเครื่องหมายหรือหลักฐานประจำตัวสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

            ข้อ 18 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังของสถานที่อยู่ของสัตว์ป่าหรือบริเวณที่ตั้งของสวนสัตว์สาธารณะในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า หรือความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าชมและที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม  ..2540

 

ลงนาม ชูชีพ  หาญสวัสดิ์

(นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์