ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยการอนุญาตให้ทางราชการกระทำการล่า เพาะพันธุ์ ครอบครอง นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า การเก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่า และการเรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่าย ค่าบริการ หรือค่าตอบอทนและราคาสัตว์ป่า
..2540
………………………..

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2539 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทางราชการกระทำการล่า เพาะพันธุ์ ครอบครอง นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า การเก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ และการเรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่าย ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนและราคาสัตว์ป่า พ..2540”

                ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ..2540 เป็นต้นไป

                ข้อ 3 บรรดา กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และระเบียบอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                ข้อ 4 ในกรณีที่ทางราชการประสงค์จะทำการล่า เพาะพันธุ์ ครอบครอง นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าหรือเก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าเพื่อประโยชน์ในการสำรวจ การศึกษาและวิจัยทางวิชาการการคุ้มครองสัตว์ป่า การเพาะพันธุ์  หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ หรืออธิบดีกรมประมงในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำ

                ข้อ 5 ในการอนุญาตต้องส่งโครงการให้พิจารณา โดยแสดงรายละเอียดดังนี้
(1)     วัตถุประสงค์
(2)     แผนงาน และเป้าหมาย
(3)     ระยะเวลา และวิธีดำเนินการ
(4)     ชนิด และจำนวนของสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า
(5)     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(6)     บริเวณหรือสถานที่ดำเนินการ

                    ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์ หรือผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะประสงค์จะให้ทางราชการกระทำการเพื่อกิจการเพาะพันธุ์ หรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะของตน ให้ยื่นคำขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรืออธิบดีกรมประมงในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำ

                    ข้อ 7 เมื่อได้รับอนุญาตแล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไชที่อธิบดีกำหนดในหนังสืออนุญาต หากฝ่าฝืนให้อธิบดีมีอำนาจเพิกถอนหนังสืออนุญาตหรือกระทำการใด ๆได้ตามที่เห็นสมควร

                ข้อ 8 การเรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่าย ค่าบริการหรือค่าตอบแทน และราคาสัตว์ป่าในการกระทำของทางราชการตามข้อ 6 ให้ปฏิบัติดังนี้
(1)     ค่าใช้จ่าย ค่าบริการหรือค่าตอบแทน ตามที่จำเป็นและใช้จ่ายจริง
(2)     ราคาสัตว์ป่า ตามที่อธิบดีกำหนด
(3)     ผู้ยื่นคำขอต้องวางเงินมัดจำตามจำนวนที่อธิบดีกำหนด ในกรณีที่เป็นความผิดของผู้ยื่นคำขอ ทางราชการจะริบเงินมัดจำดังกล่าว

                ข้อ 9 ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

 
  
                                                  ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ..2540 

(ลงนาม) ชูชีพ หาญสวัสดิ์
(นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์