ระเบียนกรมป่าไม้
ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ
.ศ. 2535
-----------------------

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 วรรคสอง และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 อธิบดีกรมป่าไม้ โดยควาามเห็นชอบของคณะกรมมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาสสัตว์ป่า พ..2535”

                ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2535 เป็นต้นไป

                ข้อ 3. บรรดา กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และระเบียบอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                ข้อ 4. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการเพาะพันธุ์ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้การศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออำนวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน โดยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ในกรณีดังต่อไปนี้
                                (1)    
ปลูกหรือก่อสร้างสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาหรือพักอาศัย หรือให้วามรู้แก่ประชาชน
                                (2)    
ปลูกป่าเฉพาะบริเวณถูกบุกรุกทำลายหรือปลูกเสริมป่าบริเวณที่เสื่อมโทรม หรือถูกบุกรุกทำลาย โดยใช้พันธุ์ไม้ชนิดที่มีอยู่ในท้องถิ่น
                                (3)    
ขุดดิน หิน กรวด หรือทราย
                                (4)    
เลี้ยงสัตว์ เพาะพันธุ์สัตว์ป่า หรือปล่อยสัตว์ป่า
                                (5)    
เปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือกั้นลำน้ำ ลำห้วย หนอง หรือบึง
                                (6)    
ทำถนน ทางเดิน ทางลำเลียง หรือทางตรวจการ
                                (7)    
ตัด โค่น แผ้วถาง เผา หรือทำลาย ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่นตามความจำเป็นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ (1)-(6)
                                (8)    
ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ถอน ขุด ไม้ที่อยู่ในสภาพกีดขวาง หรือจะเป็นอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเป็นอันตรายแก่ประชาชนที่มาศึกษาหรือพักอากาศ
                                (9)    
เก็บหาเศษไม้ ปลายไม้ หรือไม้ตายแห้ง ล้มขอนนอนไพร
                                (10)
 กระททำด้วยประการใด ๆ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาป้องกันหรือคุ้มครองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

                ข้อ 5. ไม้และพฤษชาติที่ตัดโค่น แผ้วถาง ลงตาม ข้อ 4(7) (8) หรือ(9) ให้หหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทำการสำรวจประเภท ชนิด ขนาด ปริมาณและจัดทำบัญชีรายงานอธิบดีกรมมป่าไม้ และให้อธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติทุกครั้งเพื่อพิจารณาสั่งให้นำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ฌพื่องานตามแบบก่อสร้างที่รับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ หรือเพื่อการซ่อมแซมที่พักอาศัย สถานที่ราชการหรือจัดตกแต่ง อาคาร บ้านพัก สำหรับผู้มาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่าหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการอันเป็นนโยบายของทางราชการ

                ข้อ 6. ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีอำนาจตีความและววินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัตินี้ ในกรณีที่มีปํญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่มีการกระทำอันเป็นปัญหาเกิดขึ้น ให้ทำรายงานเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยพลัน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.. 2535

                                                                        (ลงนาม) ทิวา สรรพกิจ
  
                                                                      (นายทิวา  สรรพกิจ)
                                             
อธิบดีกรมป่าไม้