ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(ฉบับที่ 2) ..2537
----------------------------               

                โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ..2535 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
               
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 อธิบดีกรมป่าไม้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ฉบับที่ 2)..2537”

                ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ..2537

                ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 4 (10) แห่งระเบียบกรมการป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ..2535 และใช้ความดังต่อไปนี้แทน
               
“(10) เก็บพันธุ์ไม้หรือพฤกษชาติเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อเป็นการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ บำรุงรักษาป้องกันหรือคุ้มตรองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า”

                ข้อ 4. ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ..2537

             (ลงนาม) ผ่อง เล่งอี้
                                (นายผ่อง เล่งอี้)
                               อธิบดีกรมป่าไม้