ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
..2538

---------------------------

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 อธิบดีกรมป่าไม้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ..2538”

            ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2538 เป็นต้นไป

            ข้อ 3 บรรดา  กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และระเบียบอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

            ข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ทำการออย่างใดอย่างหนึ่งในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต้องได้ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  
             (1)   ปลูกหรือก่อสร้างสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่พักอาศัย สถานที่ศึกษาหรือให้ความรู้แก่ประชาชน
  
             (2)   ปลูกป่าเฉพาะบริเวณถูกบุกรุกทำลาย หรือปลูกเสริมป่าบริเวณที่เสื่อมโทรม หรือถูกบุกรุกทำลาย โดยใช้พันธุ์ไม้ชนิดที่มีอยู่ในท้องถิ่น
  
             (3)   ขุดหา แร่ ดิน หิน กรวด ทราย
  
             (4)   เลี้ยงสัตว์
  
             (5)   ล่าสัตว์ป่า เพาะพันธุ์สัตว์ป่า หรือปล่อยสัตว์ป่า
  
             (6)   เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า
  
             (7)   เปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท้วมท้น เหือดแห้ง
  
             (8)   ทำถนน ทางเดิน ทางลำเลียง ทางตรวจการ
  
             (9)   ตัด โค่น แผ้วถาง เผา หรือทำลาย ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น ตามความจำเป็นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม (1) – (8)
                (10) 
ตัด ฟัน กาน โค่น เผา หรือทำลาย ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ไม้ที่อยู่ในสภาพกีดขวางหรือจะเป็นอันตรายแก่สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ปฏิบัติงานหรือจะเป็นอันตรายแก่ประชาชนที่มาศึกษาหรือพักอาศัย
  
             (11) เก็บหาเศษไม้ ปลายไม้ หรือไม้ตายแห้งล้มขอนนอนไพร
  
             (12) เก็บพันธุ์ไม้หรือพฤกษชาติเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการหรือกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อเป็นการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการบำรุงรักษา ป้องกัน หรือคุ้มครองเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
  
             (13) ดำเนินการอื่นใดที่กำหนดไว้ในโครงดารตามข้อ 5

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มิได้สังกัดกรมป่าไม้หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งมีความจำเป็นและต้องทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและในการพิจารณาของอธิบดีกรมป่าไม้ให้นำความเห็นของคณะอนุกรรมการวิชาการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติมาประกอบการพิจารณาด้วย            ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดตามวรรคสองที่ได้รับความเห็นชอบให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดจากอธิบดีกรมป่าไม้ แจ้งเป็นหนังสือให้หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้นทราบก่อนเข้าดำเนินการเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติการนั้นให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ให้ความเห็นชอบไว้

            ข้อ 5 ในกรณีที่เป็นการกระทำเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าให้ทำเป็นหนังสือแสดงเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดขั้นตอนของโครงการที่จะดำเนินการ โดยให้ยื่นต่ออธิบดีกรมป่าไม้ก่อนเริ่มดำเนินการไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ในโครงการต้องระบุ
  
             (1) หัวข้อและวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
  
             (2) สถานที่จะดำเนินการ
  
             (3) ระยะเวลาที่จะดำเนินการ
  
             (4) วิธีดำเนินการ ในกรณีที่จะต้องทำการล่าสัตว์ป่าที่มีรายชื่อในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นวิธีจับเป็นหรือทำให้ตาย ให้ระบุเหตุผล จำนวนสัตว์ป่าที่จะทำการล่าและวิธีการล่าด้วย
  
             (5)   รายชื่อบุคคลที่ดำเนินการ

                ข้อ 6 ไม้และพฤกษชาติที่ตัด โค่น แผ้วถางลงตามข้อ 4(9) (10) หรือ (11) ให้หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทำการสำรวจประเภท ชนิด ขนาด ปริมาณและจัดทำบัญชีรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ และให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายและแต่งตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติ เพื่อพิจารณาสั่งให้นำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ เพื่องานตามแบบก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้หรือเพื่อการซ่อมแซมที่พักอาศัย สถานที่ราชการ หรือจัดตกแต่งอาคาร บ้านพักสำหรับผู้มาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า

ข้อ 7 อธิบดีกรมป่าไม้อาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เป็นพิเศษให้ผู้ได้รับความเห็นชอบให้ทำการศึกษาหรือวิจัยปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของสัตว์ป่า เพื่อป้องกันและรักษาสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในเขตห้ามสัตว์ป่าก็ได้

ข้อ 8 อธิบดีกรมป่าไม้อาจระงับหรือยกเลิกการศึกษาวิจัยได้ หากพบว่าผู้ได้ความเห็นชอบให้ทำการศึกษาหรือวิจัย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด

ข้อ 9 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใด พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งเข้าไปในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจะกระทำผิดหรือกระทำผิดตามระเบียบนี้ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นออกไปจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้

ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

 

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ..2538

                                                       (ลงนาม) ยรรยง ถนอมพิชัย
  
                                                                                         (นายยรรยง ถนอมพิชัย)
                                                                                                 
อธิบดีกรมป่าไม้