ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการปกครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง
ซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2539
-----------------------------

     โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียนบกรมป่าไม้ว่าด้วยการครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 66 แห่งพระราช
บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พ.ศ.2538 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อธิบดีกรมป่าไม้จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้ม
ครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (ฉบับที่2)พ.ศ.2539 "
    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2539 เป็นต้นไป
    ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์
ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2538 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
            " ข้อ 11ในกรณีที่ผู้รับหนังสือมอบให้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว
แทนกรมป่าไม้หรือผู้รับหนังสือรับรองให้ครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง มี
ความจำเป็นต้องนำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปดูแลหรือเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่กำหนดไว้ในหนังสือมอบฯ หรือหนังสือรับรองฯ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
จำนวนสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า แตกต่างไปจากจำนวนที่กำหนดไว้ในหนังสือดังกล่าว เนื่องจาก
การสืบพันธุ์ ตายหรือโดยเหตุอื่น หรือในกรณีที่ผู้รับหนังสือมอบให้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์
ป่าคุ้มครองชั่วคราวแทนกรมป่าไม้หรือผู้รับหนังสือรับรองให้ครอบครองซากของสัตว์ป่างวนหรือซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองประสงค์จะส่งมอบสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวให้แก่กรมป่าไม้แล้วแต่กรณีให้ยื่น
คำขอตามแบบ อ.ญ./ส.ป.5 ท้ายระเบียบนี้ โดยในกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่กองการอนุญาตกรมป่าไม้
และสำหรับในท้องที่อื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่สำนักงานป่าไม้อำเภอหรือกิ่งอำเภอแห่งท้องที่
ที่ครอบครองสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น "
    ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน 14(4) แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้ม
ครอง ซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พ.ศ.2538 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
               "(4) ในกรณีที่ผู้รับหนังสือมอบให้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวแทนกรม
ป่าไม้หรือรับหนังสือรับรองให้ครอบครองซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ประสงค์ 
 จะส่งมอบสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวให้แก่กรมป่าไม้แล้วแต่กรณีให้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ดำเนินการรับมอบสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าและนำส่งให้ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ กรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการต่อไป "
    ข้อ 5 ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสาม ของข้อ 15 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ
ครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตาม
มาตรา 66  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2538 พ.ศ.2538 
            "ในกรณีที่เครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ติดหรือทำไว้ที่สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตามข้อ 7 ชำรุด ลบเลือน หรือสูญหาย และผู้รับหนังสือมอบให้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองชั่ว
คราวแทนกรมป่าไม้ หรือผู้รับหนังสือรับรองให้ครอบครองซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้ม 
ครอง มีความประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและติดหรือทำเครื่องหมายให้ใหม่ ให้ 
ยื่นคำขอตามแบบ อ.ญ./ส.ป.11 ท้ายระเบียบนี้ ต่อผู้อำนวยการกองการอนุญาตสำหรับในเขตกรุงเทพ
มหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับในท้องที่
จังหวัดอื่น ทั้งนี้ให้ผู้ยื่นคำขอแนบหลักฐานการแจ้งความในกรณีที่เครื่องหมายสูญหายพร้อมการยื่น 
คำขอและกรณีที่เครื่องหมายชำรุดลบเลือนหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
ผู้รับหนังสือมอบฯ หรือผู้รับหนังสือรับรองฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของเครื่องหมายหรือค่าใช้
จ่ายในการจัดทำเครื่องหมายนั้นให้แก่กรมป่าไม้ด้วย 
                เมื่อได้รับคำขอตามวรรคสอง ให้ผู้อำนวยการกองการอนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้
รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบข้อ
เท็จจริง หากชำรุด ลบเลือนหรือสูญหาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการติดหรือทำเครื่องหมายให้ใหม่แล้ว
รายงานผู้อำนวยการกองการอนุญาต ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขหมายเลขรหัสของเครื่องหมายในหนังสือมอบฯ หรือ
หนังสือรับรอง พร้อมลงวัน เดือน ปี ลายมือชื่อและตำแหน่งไว้เป็นหลักฐาน "

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2539

               (ลงนาม) พยุง นพสุวรรณ
                                (นายพยุง นพสุวรรณ)
                               รองอธิบดี รักษาราชการแทน
                                อธิบดีกรมป่าไม้