ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการตรวจสอบและการรายงาน การมีไว้ในครอบครอง ค้า เพาะพันธุ์จัดตั้งและดำเนินการสวน
สัตว์สาธารณะ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน นำเคลื่อนที่เพื่อการค้า หรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
พ.ศ.2539
.................................................

           โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้การตรวจสอบและรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการครอบครอง ค้า เพาะพันธุ์ จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ นำเข้า ส่งออก นำผ่านนำเคลื่อนที่เพื่อ การ 
ค้า หรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือลดลงซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นเอกภาพตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 อธิบดีกรมป่าไม้จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
        ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจสอบและการรายงานการมีไว้ในครอบ
ครอง ค้า เพาะพันธุ์ จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  นำเข้า ส่งออก นำเคลื่อนที่เพื่อการค้า
หรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2539"
        ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2539 เป็นต้นไป
        ข้อ 3 บรรดา กฎ ข้อบังคับ คำสั่งและระเบียบอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือ แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
        ข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กำหนดไว้ในคำขอก่อนลงทะเบียนรับคำขอ
        เมื่อลงทะเบียนรับคำขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ระเบียนนี้
        ข้อ  5 ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มอบอำนาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด 1
การตรวจสอบเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง
..................................

        ข้อ 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบชนิด จำนวน และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าหรือ
ซากของสัตว์ป่านั้นสำหรับสัตว์ป่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูว่าได้รับการเลี้ยงดูด้วย
ความเอาใจใส่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยเพียงใด
       ในกรณีที่เห็นว่าไม่มีความจำเป็นหรือกรณีเป็นซากของสัตว์ป่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ไปตรวจสอบ
สถานที่ครอบครองตามที่ระบุในคำขอก็ได้

หมวด 2
การตรวจสอบเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
.......................................

        ข้อ 7 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ ชนิด จำนวน และเครื่องหมาย ประจำตัวสัตว์ป่า ซาก
ของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า ว่าเป็นชนิดที่กำหนดให้เพาะพันธุ์ได้ และได้มา
จากการเพาะพันธุ์โดยถูกต้องหรือไม่ สำหรับสถานที่ให้ตรวจสอบด้วยว่ามีความเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิด
ความทุกข์ทรมานแก่สัตว์ป่าและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน

หมวด 3
การตรวจสอบเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
.......................................

        ข้อ 8 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินกิจการเพาะพันธุ์เอกสารและหลักฐานอื่น
ที่แสดงความสามารถ ประสบการณ์และฐานะทางการเงินรวมทั้งคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอว่ามีความ
เหมาะสมที่จะดำเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าได้หรือไม่
        ในกรณีที่มีสัตว์ป่าไว้ในครอบครองระหว่างการยื่นคำขอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชนิด
 จำนวน และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่านั้น ๆ ด้วยว่าเป็นสัตว์ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
และเป็นชนิดที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้หรือไม่
        ในกรณีที่ไม่มีสัตว์ป่าไว้ในครอบครองระหว่างการยื่นคำขอ เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ยื่นบัญชีแสดง
ชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าตามกฎกระทรวง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบเช่นเดียวกับ
ความในวรรคสอง
        ข้อ 9 หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อการเพาะพันธุ์ตามข้อ 8 ต้องมีหลักฐานอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
            (1) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีอยู่ในครอบครองของตนโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือที่ได้มาจากการจำหน่ายสัตว์ป่าดังกล่าวของผู้มีไว้ในครอบครองโดย
ชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
            (2) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดเพิ่มเติมขึ้นที่อยู่ในความครอบครองของตน ก่อนวันที่กฎ
กระทรวงตามมาตรา 6 ใช้บังคับ หรือที่ได้มาจากการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวของผู้ที่มีไว้ใน
ครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงตามมาตรา 6 ใช้บังคับ
            (3) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ทางราชการล่าเพื่อกิจการเพาะพันธุ์
            (4) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการจำหน่ายของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวน
สัตว์สาธารณะหรือผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์ที่เลิกดำเนินกิจการ
            (5) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการจำหน่ายของผู้รับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้
            (6) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการจำหน่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้
มาจากการเพาะพันธุ์
            (7) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า

หมวด 4
การตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
.....................................

        ข้อ 10 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะจัดและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ว่าถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
โครงการ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในคำขอ รวมทั้งชนิด จำนวนสัตว์ป่า
ซากของสัตว์ป่า และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า
        ข้อ 11 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะได้แจ้งรายการเกี่ยวกับ
ชนิดและจำนวนสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเปิดดำเนินการแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตามรายการดังนี้
            (1) ตรวจสอบ ชนิด จำนวน และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า และหลักฐาน
การได้มาของสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าว่าถูกต้องตรงตามที่ได้แจ้งไว้หรือไม่ เมื่อตรวจสอบถูกต้อง
แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งไว้ในทะเบียน
            (2) ตรวจสอบสถานที่ภายในสวนสัตว์สาธารณะว่าถูกต้องตามโครงการแบบแปลนและแผนผัง
แสดงสถานที่จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมคำขอรับใบอนุญาต

หมวด 5
การตรวจสอบเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน
........................................

        ข้อ 12 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบชนิด จำนวน และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์หรือซาก
ของสัตว์ป่านั้น ว่าเป็นสัตว์ป่าที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเป็นชนิดที่ไดอนุญาตหรือไม่
        ข้อ 13 ก่อนนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่าตามที่ประสงค์จะ
นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านตามที่ระบุในใบอนุญาต ทำการตรวจสอบสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า ว่าถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือไม่
        เมื่อตรวจอบแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่าออกหนังสือรับรอง การตรวจสอบตามแบบที่อธิบดีกำหนดท้ายระเบียบนี้
            ข้อ 14 ให้ด่านตรวจสัตว์ป่ารวบรวมผลการตรวจสอบตามข้อ 13 ทุกเดือนรายงานให้กรมป่าไม้
ทราบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

หมวด 6
การตรวจสอบเกี่ยวกับการนำเคลื่อนที่เพื่อการค้า
.......................................

        ข้อ 15 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบชนิด จำนวนและเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าหรือ
ซากของสัตว์ป่าว่าเป็นชนิดที่กำหนดให้เพาะพันธุ์ได้และได้มาจากการเพาะพันธุ์โดยถูกต้องหรือไม่

หมวด 7
การตรวจสอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งสัตว์ปาหรือซากของสัตว์ป่า
.......................................

        ข้อ 16 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบดังนี้
            (1) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ลดลง ให้ตรวจสอบ ชนิด จำนวน และเครื่องหมายประจำ
ตัวของสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า ที่เพิ่มขึ้นว่ามีจำนวนเท่าใดและได้มาด้วยวิธีใด ถูกต้องตามหลัก
ฐานการได้มาหรือไม่
            (2) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ลดลง ให้ตรวจสอบ  ชนิด จำนวน และเครื่องหมายประจำ
ตัวของสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า ที่ลดลงว่าลดลงเท่าใดและจากสาเหตุใด

หมวด 8
การจัดบันทึกและการรายงานผลการตรวจสอบ
.......................................

        ข้อ 17 การจัดทำบันทึกการตรวจสอบ ตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 15 และข้อ 16
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน โดยให้จัดทำเป็น 2 ฉบับ แนบรายงาน
จำนวน 1 ฉบับ และเก็บไว้เป็นหลักฐานจำนวน 1 ฉบับ
        ในกรณีที่มีการตรวจสอบชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำ
บัญชีสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า ระบุชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร์ เพศ ลักษณะ และเครื่องหมาย ประกอบ
บันทึกการตรวจสอบตามวรรคแรกด้วย
        ข้อ 18 เมื่อได้ดำเนินการการตามข้อ 17 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบรายงานผลการ
ตรวจสอบพร้อมเสนอความเห็นเป็นหนังสือต่อผู้มีอำนาจอนุญาตโดยไม่ชักช้า

          ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2539

              (ลงนาม)  พยุง นพสุวรรณ
           (นายพยุง นพสุวรรณ)
               รองอธิบดี รักษาราชการแทน
             อธิบดีกรมป่าไม้