ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
..2540
………………………..

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 อธิบดีกรมป่าไม้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ..2540”

                ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ..2540 เป็นต้นไป

                ข้อ 3 บรรดา กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และระเบียบอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                ข้อ 4 ในระเบียบนี้

                “ภาพยนตร์” หมายความรวมถึง ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์โฆษณา วีดิทัศน์ และภาพนิ่ง แต่ไม่รวมถึงภาพยนตร์ที่เป็นการถ่ายทำเพื่อใช้ดูเป็นการส่วนตัวหรือภายในครอบครัว

                ข้อ 5 ผู้ใดเข้าไป หรือนำยานพาหนะ หรือพาหนะอื่นใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งใด ต้องเสียค่าบริการหรือค่าตอบแทนตามอัตราที่อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศกำหนด

                ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะใช้สถานที่หรือที่พักหรือบ้านพัก ที่กรมป่าไม้จัดไว้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายและต้องเสียค่าบริการหรือค่าตอบแทนเนื่องในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกตามอัตราที่อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศกำหนดเป็นแห่ง ๆ ไป

                การของอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยยื่นต่อผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งนั้นๆ

                ข้อ 7 ในกรณีที่คณะบุคคล คณะนักเรียน คณะนักศึกษา ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ประสงค์จะเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือการวิจัยทางวิชาการ โดยขอยกเว้นการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและขอลดค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการใช้สถานที่หรือที่พักหรือบ้านพัก ที่กรมป่าไม้จัดไว้ในอัตรากึงหนึ่งหรือน้อยกว่า โดยให้ทำเป็นหนังสือจากหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุญาต

ข้อ 8 ผู้ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต้องชำระค่าบริการหรือค่าตอบแทนตามอัตราที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด แต่ไม่เกิน 5,000  บาท/วัน สำหรับภาพยนตร์ไทย และไม่เกิน 10,000 บาท/วัน สำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศ

ข้อ 9 ในระหว่างการใช้สถานที่หรือที่พักหรือบ้านพักในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องควบคุมดูแลทรัพย์สินของตนเองและของคณะ ถ้าเกิดการเสียหายหรือสูญหายจะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้

ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องมาจากการใช้สถานที่หรือที่พักหรือบ้านพัก ผู้ได้รับอนุญาตหรือบริวารของผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ควบคุมในคณะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ

ข้อ 10 ให้ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้บ้านพักของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้าล่าสัตว์ป่าทุกแห่ง รวมตลอดถึงทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรค่าบริการหรือค่าตอบแทนการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 11 การรับเงินตามระเบียบนี้ให้ออกเป็นใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เว้นแต่เป็นการรับเงินค่าบัตรค่าบริการหรือค่าตอบแทนการผ่านเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวต้องพิมพ์เลขลำดับที่ไว้ล่วงหน้า การออกใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกัน ถ้ามีการรับเงินประเภทหนึ่งๆ เป็นจำนวนมากเป็นประจำ จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสำหรับเงินประเภทนั้นโดยเฉพาะก็ได้ ต้นขั้วใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้วให้เก็บไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ ในกรณีใบเสร็จรับเงินฉบับใดเสียหรือใช้ไม่ได้ ให้เก็บใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นติดเล่มไว้

ใบเสร็จรับเงินและบัตรค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการผ่านเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าให้ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้

ข้อ 12 ถ้ามีการอนุญาตหรือออกใบอนุญาตให้กระทำการใด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอยู่ก่อน หรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้การอนุญาตหรือใบอนุญาตใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนตามระเบียบนี้

ข้อ 13 ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ..2540 

(ลงนาม)  สถิตย์      สวินทร
                 (นายสถิตย์     สวินทร)
                 อธิบดีกรมป่าไม้