ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการแจ้งจำนวนสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่นำเข้า
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
พ.ศ.2539
.......................................

        โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีการควบคุมชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าซากของสัตว์ป่าที่เพิ่มจำนวน
ขึ้นจากการนำเข้ามาในราชอาณาจักร และเพื่อประโยชน์ในการมีหลักฐานได้มาซึ่งสัตว์ป่า หรือซาก
ของสัตว์ป่าที่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรอธิบดีกรมป่าไม้จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
        ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจ้งจำนวนสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่นำ
เข้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง พ.ศ.2539"
        ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2539 เป็นต้นไป
        ข้อ 3 บรรดา กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และระเบียบอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
        ข้อ 4  เมื่อสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับรองการนำเข้า ตามความตกลง
ระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าซึ่งมิใช่สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซาก
ของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้ผู้รับใบ
อนุญาตหรือใบรับรองแจ้งเป็นหนังสือตามแบบท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยแนบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยว
ข้องกับการนำเข้า
        การแจ้งตามวรรคแรก สำหรับกรุงเทพมหานครให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองการอนุญาต
กรมป่าไม้ สำหรับจังหวัดอื่นให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป่าไม้อำเภอหรือกิ่งอำเภอแห่ง
ท้องที่
        ข้อ 5 เมื่อได้รับแจ้งตาม ข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบโดยแจ้งเป็นผู้นำตรวจ แล้ว
รายงานอธิบดีกรมป่าไม้ทราบ
        ข้อ 6 ในกรณีจำนวนสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น ให้ผู้แจ้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องหมายประจำ
ตัวสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า ดำเนินการติดเครื่องหมายดังกล่าว ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรม
ป่าไม้ว่าด้วยการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์
ป่า พ.ศ.2539 โดยอนุโลม
        ข้อ 7 ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความ และวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2539

(ลงนาม) พยุง นพสุวรรณ
 (นายพยุง นพสุวรรณ)
  รองอธิบดี รักษาราชการแทน
 อธิบดีกรมป่าไม้