ระเบียบกรมป่าไม้ คลิ๊กที่นี่

รวมกฎกระทรวง ออกตาม พ.ร.บ.ฯ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1(พ.ศ.2537) ว่าด้วยการกำหนดแบบและวิธีการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง และซากของสัตว์ป่าดังกล่าว มาตรา 61
มาตรา 67
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2(พ.ศ.2537) ว่าด้วยการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว มาตรา 5 / มาตรา 8 มาตรา 23 / มาตรา 24
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3(พ.ศ.2537) ว่าด้วยค่าธรรมเนียม มาตรา 5
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (..2537) ว่าด้วยการกำหนดสัตว์ป่าให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (..2537) ว่าด้วยการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองการค้า การนำเคลื่อนที่ และการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (..2537) ว่าด้วยการกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (..2537) ว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปฏิบัติ  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (..2538) ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือนอกที่ทำการปกติ  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (..2540) ว่าด้วยการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (..2540) ว่าด้วยการกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้  
รวมระเบียบกรมป่าไม้ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตาม 
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการครอบครองสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535..2538 มาตรา 66
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 (ฉบับที่ 2) ..2539 มาตรา 66
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ..2535  
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) ..2537  
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ..2538  
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดการกับไม้หรือพฤกษชาติอื่นที่ผู้กระทำผิดได้ตัดโค่นหรือแผ้วถานลงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ..2538  
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า พ..2539  
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจสอบและการรายงานการมีไว้ในครอบครอง ค้า เพาะพันธุ์ จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน นำเคลื่อนที่เพื่อการค้าหรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ..2539  
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจ้งจำนวนสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่นำเข้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง พ..2539  
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ..2540  
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ..2540  
ะเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการอนุญาตให้ทางราชการกระทำการล่า เพาะพันธุ์ ครอบครอง นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า การเก็บ ทำอันตรายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าและการเรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่าย ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน และราคาสัตว์ป่า พ..2540  
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินค่าบริการ หรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเงินที่มีผู้บริจาค เพื่อบำรุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ..2540  
ประกาศกรมป่าไม้การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่าซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า รวมทั้งการแจ้งและการอนุรักษ์ให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่า ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (..2534)  
ประกาศกรมป่าไม้ กำหนดรายละเอียดบัญชีรับและจำหน่ายสัตว์ป่าซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า รวมทั้งกำหนดแบบบัญชีสถิติ ที่ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ ต้องจัดทำตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (..2537)  
ประกาศกรมป่าไม้กำหนดแบบบัญชีแสดงชนิดและจำนวนสัตว์ป่ารวมทั้งหลักเกณฑ์การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าต้องจัดทำและยื่นหรือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (..2537)  
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดชนิดของสัตว์ป่าที่ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าหรือส่งออกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี  
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ..2509