มาตรา 16 (ห้ามล่า)
มาตรา 18 (ห้ามเพาะพันธุ์)
มาตรา 19 (ห้ามครอบครอง)
มาตรา 20 (ห้ามค้า)
มาตรา 24 (ห้ามนำเข้า ส่งออก)

 

มาตรา66(มีสัตว์ป่าโดยมิชอบ)
มาตรา67(มีสัตว์ป่าโดยชอบ)
หมายเหตุ ท้าย พระราชบัญญัติ
บทกำหนดโทษ
ม.66 ม.67 จนท.ยังสับสน

 รวมระเบียบและกฎกระทรวง

ค้าสัตว์ป่า .... มีแต่เสียหาย

 พืชสัตว์ใกล้สูญพันธุ์(วิชาการ)

ดินโป่ง อาหารโปรดสัตว์ป่า