ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และคณะมาเยี่ยม สวนเสือตระการ
ขณะนั้น ยังช่วยสมาชิก หาเสียงอยู่

นายก.jpg (63673 bytes)  นายก1.jpg (70376 bytes)  นายก2.jpg (63026 bytes)  นายก3.jpg (72878 bytes)้้้

นายก4.jpg (55940 bytes)  นายก9.jpg (62174 bytes)

นายก5.jpg (72593 bytes)  นายก6.jpg (65412 bytes)  นายก7.jpg (70098 bytes)  นายก8.jpg (66771 bytes)

นายก91.jpg (73273 bytes)  นายก92.jpg (69332 bytes)  นายก93.jpg (72654 bytes)  นายก94.jpg (67078 bytes)