บัญชีสัตว์ป่าสงวน
-----------------

1. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร Pseudochelidon sirintarae
2. แรด Rhinoceros sondaicus
3. กระซู่ Didermocerus sumatraensis
4. กูปรีหรือโคไพร Bos sauveli
5. ควายป่า Bubalus Bubalis
6. ละองหรือละมั่ง Cervus eldi

7. สมันหรือเนื้อสมัน Cervus schomburgki

8. เลียงผาหรือเยืองหรือกูรำหรือโครำ Capricornis sumatraensis
9. กวางผา Naemorhedus griseus
10. นกแต้วแล้วทองดำ Pitta gurneyi
11. นกกระเรียน Grus antigone
12. แมวลายหินอ่อน Pardofelis marmorata
13. สมเสร็จ Tapirus indicus
14. เก้งหม้อ Muntiacus feai

15. พะยูนหรือหมูน้ำ Dugong dugon